Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym dot. „Zakupu usług szkoleniowych dla ZSOiT w Kłodawie” w ramach realizacji projektu RPWP.08.01.02-30-0017/17 „W Kole wiedzy i kompetencji” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wszystkie załączniki potrzebne do złożenia oferty dostępne poniżej:
-Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
-Wykaz wykonanych szkoleń do zapytania ofertowego na „Zakup usług szkoleniowych dla ZSOiT w Kłodawie”
-FORMULARZ OFERTY do zapytania ofertowego na „Zakup usług szkoleniowych dla ZSOiT w Kłodawie” 
-Oświadczenie oferenenta RODO
-Zapytanie ofertowe