Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym dot. „Zakupu usług szkoleniowych dla ZSOiT w Kłodawie” w ramach realizacji projektu RPWP.08.01.02-30-0017/17 „W Kole wiedzy i kompetencji” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wszystkie załączniki potrzebne do złożenia oferty dostępne poniżej:
-Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
-Wykaz wykonanych szkoleń do zapytania ofertowego na „Zakup usług szkoleniowych dla ZSOiT w Kłodawie”
-FORMULARZ OFERTY do zapytania ofertowego na „Zakup usług szkoleniowych dla ZSOiT w Kłodawie” 
-Oświadczenie oferenenta RODO
-Zapytanie ofertowe

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19  o numerze RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21, który został ogłoszony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło/ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, ul. Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

   I. Cel projektu:  

Wsparcia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnoz dla szkoły. 

Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie. 

Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera: 

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie  przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt

    II. Typy działań przewidziane do realizacji 

    1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:

        a) staże uczniowskie realizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie;

        b) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego;

        c) inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów;

    2. Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

    3. Podnoszenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

    4. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

    5. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1, 2, 3 lub 6).

    6. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania CKZ lub CKZiU poprzez:

        a. wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie;

        b. rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;

        c. doskonalenia umiejętności podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach

     III. Wymagania wobec partnera:

    a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

    b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS

    c) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie sporządzania projektów dla szkolnictwa zawodowego. 

     IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

     a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

    b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt

    c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

  V. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

     a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), 

    b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;  

    c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji 

     VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

     a) być sporządzone w języku polskim; 

    b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; 

    c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów; 

    d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań, 

    e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w WRPO 2014-2020  oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014-2020.

    f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: 

    • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); 

    • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); 

    • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

     VII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert: 

         a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie

        b) Na podstawie decyzji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie dokona wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. 

        c) Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.

        d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

      VIII. Sposób i termin składania ofert: 

         a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, ul. Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa: „Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży”

        b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 12.11.2021

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Kłodawa, dnia 22.10.2021r.